Výstavba projektu PARK ANIČKA ukončená

Výstavba projektu PARK ANIČKA ukončená

V mesiaci sepember bola ukončená výstavba obytného súboru PARK ANIČKA.

.

Bytový dom A:

  • ukončenie stavebných prác na objekte

Bytový dom typ B1:

  • dokončovacie práce v spoločných priestoroch, osvetlenie schodísk

Bytové domy B2-B3:

  • dokončovacie práce v spoločných priestorochobjektu B2 a B3, osvetlenie schodísk

Vnútroareálové verejné osvetlenie:

  • funkčné skúšky osvetlenia

Parkové úpravy areálu:

spevnené plochy, násypy, exteriérová architektúra, vodné plochy, detské ihriská, sadové úpravy

  • realizáciu sadových úprav
  • realizácia vnútroareálových chodníkov od objektu A k objektu B3
  • fontánka a vodná plocha – kamenné dlaždenie a spustenie vody
  • drobná architektúra – nátery múrov